Overeenkomst tussen gebruiker en FLORALL

De FLORALL-website bestaat uit verschillende webpagina’s die worden aangedreven door FLORALL.

De FLORALL-website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de FLORALL-website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen.

Verandering van deze algemene voorwaarden

FLORALL behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de FLORALL-website wordt aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de FLORALL-website.

Links naar websites beheerd door derden

De FLORALL-website kan links naar andere websites ("Gelinkte Sites") bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van FLORALL en FLORALL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. FLORALL is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. FLORALL verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van FLORALL van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde aan het gebruik van de FLORALL-website garandeert u FLORALL dat u de FLORALL-website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de FLORALL-website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de FLORALL-website of het gebruik en genot van de FLORALL-website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de FLORALL-websites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Gebruik communicatiediensten

De FLORALL-website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep (collectief, "Communicatiediensten"). U gaat akkoord met het gebruik van de communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende communicatiedienst te verspreiden. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

 • te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden;
 • publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie;
 • bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt;
 • bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een andere computer kunnen schaden, bevatten;
 • goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de communicatiedienst zulke berichten toestaat;
 • enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen;
 • enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden;
 • toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen;
 • een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de communicatiediensten beperken of remmen;
 • een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende communicatiedienst schenden;
 • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van emailadressen, zonder hun toestemming;
 • handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

FLORALL is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. FLORALL behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. FLORALL behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

FLORALL behoudt het recht om naar eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een servicedienst. FLORALL heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan FLORALL niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde FLORALL woordvoerders en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van FLORALL.

Materialen geüpload naar een communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen verstrekt aan FLORALL of geplaatst op een FLORALL website

FLORALL beschouwt de materialen die u verstrekt aan FLORALL (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een FLORALL-website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de inzendingen, geeft u FLORALL, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw inzending te gebruiken voor hun internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren; distribueren; overbrengen; publiekelijk tonen; publiekelijk uitvoeren; reproduceren; redigeren; vertalen en opnieuw formatteren van uw inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin voorzien is. FLORALL is niet verplicht uw inzending te plaatsen of uw inzending te gebruiken en mag de inzending op elk moment naar eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de FLORALL website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. FLORALL en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de FLORALL-website. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via de FLORALL-website voor het nemen van beslissingen van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies.

FLORALL en haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, en de nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de FLORALL-website, voor welke toepassing dan ook. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens geleverd ‘in de huidige staat’ en zonder enige vorm van garantie. FLORALL en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn FLORALL en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houden met, het gebruik van de FLORALL-website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de FLORALL-website of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de FLORALL-website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de FLORALL-website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als FLORALL-website van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enige gedeelte van de FLORALL-website, of met één van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de FLORALL-website te staken.

Service contact: zie contact.

Beëindiging/beperking toegang

FLORALL behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de FLORALL-website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Algemeen

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de wetten van de Belgische staat. U stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de FLORALL-website, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van België. Gebruik van de FLORALL-website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en zonder beperking van deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de FLORALL-website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en FLORALL. Op de nakoming van deze overeenkomst door FLORALL zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van FLORALL om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de FLORALL-website of informatie die aan FLORALL is verstrekt of door FLORALL is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de algemene voorwaarden van kracht zal blijven. Deze algemene voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en FLORALL met betrekking tot de FLORALL-website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en FLORALL met betrekking tot de FLORALL-website. Een gedrukte versie van deze algemene voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in het Nederlands.

Kennisgeving inzake auteurs- en merkenrecht

De inhoud van de FLORALL-website is van © FLORALL en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis.

Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.

Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht

Volgens de Belgische wetgeving dienen kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht te worden gestuurd naar de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van de Serviceprovider. Er wordt geen antwoord gegeven op vragen die geen verband houden met de volgende procedure. Zie mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht.